25 września (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyWzory umów: cesja praw z tytułu rękojmi

Wzory umów: cesja praw z tytułu rękojmi

 

 Wzory umów: cesja praw z tytułu rękojmi

Wzór umowy cesji (przelewu wierzytelności) 

 

 

UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI

 

Zawarta w dniu  15 stycznia 2017 roku w Warszawie

pomiędzy:

 

Janem Kowalskiem, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Przykładowej 1, 50 – 950, PESEL: 2212222222,  legitymującym się dowodem osobistym ASN222, wydanym przez Prezydenta Miasta Kłodzka

zwany dalej: Cedentem,

 

a

 

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Warszawie przy ul Przykładowej 1, dla której Sąd Rejonowy Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Warszawie urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr: 22228,

reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

 

Marka Kowala, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Przykładowej 1/18, PESEL 000000,  legitymującego się dowodem osobistym DD222, wydanym przez Prezydenta Miasta Warszawy,

 

Jana Nowaka, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Przykładowej 1/15, PESEL 9999999,  legitymującego się dowodem osobistym MMSN222, wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi –

 

zwaną dalej: Cesjonariuszem.

 

1. Przedmiot umowy

1.1. Cedent oświadcza, że na podstawie umowy sprzedaży i wyodrębnienia lokalu z dnia 3 stycznia 2017 roku,  repertorium A nr:  2299/2017 jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 1 w Warszawie przy ul. Przykładowej, dla którego Sąd Rejonowy w Warszawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi i księgę wieczystą KW nr WWW/999/3, a  z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 142/1000 części w nieruchomości wspólnej.

 

1.2. Cedent oświadcza ponadto, że nieruchomość opisaną szczegółowo w pkt. 1.1 niniejszej umowy nabył bezpośrednio od Spółki pod firmą Ładnie Mieszkać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ,adres: ul. Zachlapana 34, 50-990, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265544 – zwanej w treści niniejszej umowy Dłużnikiem, a także że przysługują mu jako właścicielowi w stosunku do tej spółki roszczenia cywilno - prawne związane z wystąpieniem wad fizycznych w nieruchomości wspólnej w części odpowiadającej wielkości jego udziału.

 

1.3. Cedent oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy,  Dłużnik nie posiada względem niego żadnych roszczeń, które mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń, w szczególności roszczeń o zapłatę, a także, że  jego wierzytelność opisana w punkcie 1.2 umowy  nie jest sporna ani co do zasady, ani co do wysokości, a jej przelew nie jest wyłączony przez zastrzeżenia umowne ustalone między Cedentem a Dłużnikiem, przez właściwość wierzytelności, ani przepisy prawa, nie jest przedawniona,  nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe, egzekucyjne ani administracyjne oraz, że wierzytelność nie jest przedmiotem innego przelewu i nie jest obciążona prawami osób trzecich.

 

 

2. Oświadczenia stron – cesja praw.

 

2.1. Cedent oświadcza, że przysługujące mu w stosunku do Dłużnika wierzytelności wyszczególnione w punkcie 1.2. niniejszej umowy wraz ze wszystkimi do nich prawami przenosi na Cesjonariusza.

2.2. Cesjonariusz przyjmuje wszelkie roszczenia cywilnoprawne, o których mowa w pkt. 1.2 umowy, a w szczególności: roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne w nieruchomości wspólnej, roszczenia odszkodowawcze dotyczące wad fizycznych ujawnionych w nieruchomości wspólnej budynku.

 

2.3. Cesjonariusz zobowiązuje się zawiadomić Dłużnika o zawarciu niniejszej umowy.

 

 

3. Pozostałe postanowienia.

3.1.  Cesjonariusz oświadcza, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej został powołany uchwałą nr 1/2017 ogółu właścicieli lokali z dnia 4 maja 2017 roku oraz, że w dniu 15 maja 2017 roku, uchwałą nr 10/2017 właściciele lokali wyrazili zgodę na dochodzenie roszczeń przeciwko Dłużnikowi oraz na zawieranie cesji praw wierzytelności z poszczególnymi uprawnionymi właścicielami.

3.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3.3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3.4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

..................................................                           ………………………………………………..
            Cedent                                                                                            Cesjonariusz

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamów dokument

Redagowanie projektów uchwał, umów

     

Zamów dokument

  

Sporządzenie dokumentów z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego, w szczególności redagowanie projektów umów, uchwał, pism procesowych, i innych pism oraz wniosków i oświadczeń.       

 

http://www.zarzadca.pl/oferta-portalu

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#1 Annamaria65 2017-09-18 17:10
Czy zawarcie umowy przez wspólnotę mieszkaniową wymaga uchwały?
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl