13 listopada (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa o odpracowanie długu - wzór z komentarzem

Umowa o odpracowanie długu - wzór z komentarzem

 

 jak odpracować dług

 

Umowa o odpracowanie długu

 

 

zawarta w …. w dniu ……… roku, pomiędzy:

 

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości nr …. położonej w …… przy ul. ….., dla której Sąd Rejonowy  w ….. IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr ………, reprezentowaną przez Zarząd w osobach :

- ………………………………………..

-…………………………………………

 

w treści umowy zwaną „Wierzycielem”

 

a

 

Panią/Panem …………………………………………, zam. w …………, legitymującą/legitymującym się dowodem tożsamości wydanym przez …………., nr ………………

 

 - zwaną/zwanym  dalej „Dłużnikiem”

 

 

1. Zobowiązanie Dłużnika, uznanie długu.

1.1 Wierzyciel oświadcza, że zadłużenie Dłużnika – właściciela lokalu nr .. położonego w … przy ul. …..  - z tytułu opłat na koszty zarządu,   fundusz remontowy oraz świadczenia (dostawa wody i ciepła  do lokalu, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości)  wraz z należnymi odsetkami ustawowymi na dzień …. wynosi – zgodnie ze specyfikacją zadłużenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

1.2. Dłużnik oświadcza, że uznaje dług, o którym mowa w pkt. poprzedzającym i zobowiązuje się go spłacić w terminie do dnia … wraz z należnymi odsetkami na dzień zapłaty.

 

 

2. Przedmiot umowy – spełnienie zobowiązania.

2.1. Strony ustalają,  że spełnienie zobowiązania przez Dłużnika z tytułu zadłużenia nastąpi w formie świadczenia polegającego na wykonaniu przez  Dłużnika na  rzecz Wierzyciela następujących prac:

 …… …………… w okresie od … do….. , według stawek określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przy czym strony ustalają liczbę godzin miesięcznie na …..

2.2.  Dłużnik zobowiązuje się do należytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

 

 

3. Czas trwania umowy.

3.1. Umowa została zawarta na czas określony do dnia … , przy czym Wierzycielowi służy prawo wypowiedzenia w trybie natychmiastowym – w razie nienależytego jej wykonania przez Dłużnika.

3.2. Dłużnik przystąpi do wykonywania czynności objętych niniejszą umową począwszy od dnia ….

 

 

4.Pozostałe postanowienie umowy:

4.1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

4.2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.3.  W sprawach spornych sądem właściwym jest sąd według siedziby Wierzyciela.

 

 

Załączniki:

1/ specyfikacja zadłużenia,

2/ wykaz prac i stawek.

 

 

Omówienie:

 

Na gruncie przepisów prawa podatkowego wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo, nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Ważne: załączniki winny być podpisane przez obie strony i dołączone do umowy.

 

Więcej na ten temat w artykule: „ Można odpracować swój dług na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny”

 

 

http://www.zarzadca.pl/pytania-i-odpowiedzi/70-ksiegowosc/2684-mozna-odpracowac-swoj-dlug

 

 

Podstawa prawna:

art. 453 oraz art. 659 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeku cywilnego ( Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

Interpretacje podatkowe:

-interpretacja podatkowa  z dnia 22 września 2011 r., sygn.: IPTPB2/415-321/11-2/DS, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ,

-interpretacja podatkowa  z dnia 28 lutego 2012 r.,  sygn: IPTPB1/415-358/11-2/DS, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ,

-interpretacja podatkowa  z dnia 12 września 2012 roku, sygn.: ILPB2/415-600/12-2/AJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 

 

 

 

 

Zamów poradę prawną

Wyślij pytanie do bezpłatnej wyceny

       

Porada Prawna

      
Informacja prawna nie wymagająca analizy dokumentacji, udzielenie odpowiedzi na pytanie uzupełnione o poglądy orzecznictwa w zakresie dotyczącym gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego uwzględniająca poglądy doktryny oraz orzecznictwa.    
 

 Zamów opinię prawną

 Kompleksowa analiza prawna

   

Opinia prawna

  
Kompleksowa analiza prawna przedstawionego zagadnienia z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego uwzględniająca poglądy doktryny oraz orzecznictwa.      

 


Zamów dokument

Redagowanie projektów uchwał, umów

     

Zamów dokument

  
Sporządzenie dokumentów z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego, w szczególności redagowanie projektów umów, uchwał, pism procesowych, i innych pism oraz wniosków i oświadczeń.       

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl