22 października (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyNajem krótkoterminowy - administrowanie lokalem

Najem krótkoterminowy - administrowanie lokalem

 

 umowa najmu

 

 

    UMOWA

 

o administrowanie lokalem

 

 

zawarta w dniu ……  2017 roku w …..  pomiędzy:

 

…………….., zamieszkałym w ……….  przy ul. …………….., ……, seria i numer dowodu osobistego :…………. – zwanym dalej „Właścicielem lokalu”

 

a

 

……………………..prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą………………, z siedzibą w ……….przy ul…………………, wpisaną w dniu ……….r. do Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP…….., numer regonu: …………………………….. - zwanym dalej „Zarządcą”,

 

o następującej treści:

 

 

 1.Oświadczenia stron.

 

1.1. Właściciel lokalu oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr …… o łącznej powierzchni ……….m 2 położonego na ………piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ………..w…………., dla którego Sąd Rejonowy w ………..IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr………..– zwanego w treści niniejszej umowy „Lokalem”.

 

1.2 Zarządca oświadcza, że  posiada aktualne na dzień zawarcia umowy, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku  z zarządzaniem nieruchomością.  Kopia dokumentu ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

2.Przedmiot umowy

 

2.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zarządcę usługi zarządzania Lokalem w zakresie  administrowania poprzez  bieżącą obsługę najemców i podejmowanie czynności w celu utrzymania przedmiotu najmu w stanie nadającym się do umówionego użytku, a w szczególności na:

 

a)  obsłudze rezerwacji LOKALU,

 

b) prowadzeniu rozrachunków i rozliczeń z tytułu zawartych umów najmu,

 

c) weryfikacji danych osobowych najemców (na podstawie dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu) , inkasowaniu obowiązujących na terenie gminy opłat uzdrowiskowych i miejscowych, a także uiszczaniu ich na rzecz właściwego organu podatkowego ,

 

d) opiece  nad najemcami podczas pobytu ( przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń dotyczących LOKALU),

 

e) sprzątaniu apartamentu,

 

f) wymianie bielizny pościelowej z posłaniem,

 

g) wymianie ręczników,

 

h) nadzorze technicznym nad LOKALEM, w przypadku awarii ZARZĄDCA ma obowiązek powiadomić WŁAŚCICIELA LOKALU, a w razie potrzeby odpowiednie służby,

 

i) dostarczaniu mydełek dla najemców.

 

2.2. ZARZĄDCA, w ramach niniejszej umowy zobowiązany do sprzątania LOKALU, wymiany pościeli, ręczników i dostarczenia materiałów, o których mowa w pkt. 2.3 – na swój koszt, każdorazowo po zakończeniu umowy najmu bez prawa obciążania tymi kosztami najemców LOKALU.

 

2.3. ZARZĄDCA zobowiązuje się do dostarczenia na koszt własny klientom wszelkich materiałów potrzebnych do zrealizowania umowy najmu:

 -gąbka do naczyń,

-ściereczka do naczyń,

-kostki do zmywarki,

-papier toaletowy,

-ręcznik papierowy,

-mydło,

-worki na śmieci.

 

3. Rezerwacja właścicielska

 

3.1. W czasie trwania niniejszej umowy WŁAŚCICIEL uprawniony jest do korzystania z LOKALU oraz wynajmowania go we własnym zakresie (REZERWACJA WŁAŚCICIELSKA) w czasie trwania umowy najmu, po:

- uprzednim pisemnym uzgodnieniu powyższego z ZARZĄDCĄ,

- oraz jeżeli  LOKAL nie został wynajęty w danym okresie.

 

3.2.  W przypadku rezerwacji właścicielskiej WŁAŚCICIEL LOKALU ponosi następujące koszty:

 

a) w razie korzystania z lokalu we własnym zakresie - 20 zł. za wymianę pościeli i ręczników,

 

b) w przypadku korzystania z lokalu związanego ze standardową obsługą ( wydanie kluczy, sprzątanie, odbiór kluczy, obsługa podczas pobytu) WŁAŚCICIEL LOKALU  zapłaci ZARZĄDCY wynagrodzenie w wysokości 10 % prowizji od kwoty rezerwacji.

 

 

4. Czas trwania umowy.

 

4.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z dwumiesięcznym terminem wypowiedzenia dla każdej ze stron.

 

5. Cenniki i dostęp do danych.

 

5.1. Strony ustalają następujący cennik wynajmu apartamentu za 1 dobę:

 

Sezon 1: od  1.06 do 22.06 …...........

Sezon 2: od 23.06 do 31.08...............

 

5.2. Zmiana cennika wynajmu wymaga zgody WŁAŚCICIELA LOKALU.

 

5.3. ZARZĄDCA obowiązany jest zapewnić  pełny dostęp do wszelkich danych związanych z najmem LOKALU , w szczególności informacji przechowywanych na stronach portali rezerwacyjnych.

 

6. Wynagrodzenie, rozliczenia

 

6.1.   Za wykonanie usługi  ZARZĄDCA otrzymuje, z zastrzeżeniem  punktu 3 2. niniejszej umowy, wynagrodzenie odpowiadające równowartości 25 % ceny rezerwacji, przy czym za cenę rezerwacji uważa się przychód z tytułu opłat czynszowych uzyskanych od najemców oraz opłat wynikających z anulowania rezerwacji  pobieranych na zasadach  określonych w regulaminach portali rezerwacyjnych – pomniejszony o koszty prowizji należnych tym portalom. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez ZARZĄDCĘ.

 

 

6.2.WŁAŚCICIEL LOKALU  upoważnia ZARZĄDCĘ do przyjmowania środków pieniężnych   uzyskiwanych z tytułu realizacji niniejszej umowy  (należności od klientów) a ZARZĄDCA zobowiązuje się do rozliczania się z WŁAŚCICIELEM LOKALU  z pobranych kwot  w okresach miesięcznych – do trzeciego  dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni - na zasadach określonych w niniejszej umowie.

 

6.3. ZARZĄDCA  obowiązany jest do sporządzania comiesięcznych pisemnych rozliczeń dokumentujących uzyskane przychody  z tytułu najmu i przekazywania ich wraz z kopią wszystkich rezerwacji, a WŁAŚCICIEL LOKALU do wystawiania comiesięcznych faktur obciążających ZARZĄDCĘ  na kwotę uzyskanych przychodów.

 

6.4.  ZARZĄDCA  uprawniony jest do potrącenia z uzyskanego przychodu kosztów prowizji portali rezerwacyjnych oraz kwoty należnego mu wynagrodzenia –  na  warunkach określonych w niniejszej umowie i na podstawie faktur obciążających WŁAŚCICIELA LOKALU.

6.5. ZARZĄDCA zobowiązany jest do przekazywania na rzecz WŁAŚCICIELA LOKALU wszelkich wpływów uzyskanych z tytułu z wynajmowania lokalu (czynsze, kwoty wynikające z anulowania rezerwacji, itp. ) pomniejszonych o należne wynagrodzenie i koszty prowizji portali rezerwacyjnych – na warunkach określonych w niniejszej umowie w terminie – do dnia trzeciego  dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

7. Regulamin porządku domowego.

 

7.1. Warunkiem wynajęcia Lokalu, niezależnie od uiszczenia należności przez Najemcę należności, jest również zaakceptowanie przez Najemcę regulaminu porządku domowego zatytułowanego „Obowiązki i odpowiedzialność Klienta”   o treści następującej:

„OBOWIĄZKI  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

  1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej we wszystkich apartamentach firmy ………..w godzinach od 22:00 do 07:00. W przypadku zgłoszonej skargi bądź interwencji policji firma ……………..ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
  2. Palenie tytoniu jest zabronione we wszystkich apartamentach. Łamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji lokalu w wysokości 500 złotych.
  3. Pobyt zwierząt możliwy jest w wybranych apartamentach po wcześniejszym uzgodnieniu
    z obsługą firmy………..
  4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
  5. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi firmy .…………..

o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.

  1. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.”

7.2  Ustala się, że ilekroć w regulaminie, o którym mowa w punkcie   poprzedzającym mowa o „Kliencie”, należy przez to rozumieć najemcę Lokalu. ”

 

8.Zwrot lokalu.

8.1. Zwrot LOKALU  nastąpi w dniu wygaśnięcia niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony.

 

9. Dane kontaktowe.

9.1 Strony ustalają następujące formy kontaktu:

WŁAŚCICIEL LOKALU : ………………………

adres email: ………………………….

nr tel: ………………….

ZARZĄDCA:  …………………………….

adres email: …………………….

 

nr tel. …………………………….

 

9.2. Ilekroć w umowie mowa jest o zawiadamianiu się przez Strony lub składaniu oświadczeń, za wiążące Strony uznają wysłanie takiego oświadczenia pocztą lub e-mailem na adresy wskazane powyżej.

 

10. Postanowienia końcowe.

 

10.1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

 

10.2. Każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą stronę o zmianie miejsca zamieszkania i doręczania korespondencji. W przypadku nie wykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przesyłki doręczone pod wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone z upływem okresu awizowania przez operatora pocztowego.

 

10.3. Każda ze stron Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania informacji o zmianie nr rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia pieniężne wynikające z niniejszej umowy. Strona, która nie dochowała obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ponosi odpowiedzialność za szkody tym spowodowane.

 

10.4. Żadna ze stron nie może przenieść jej praw  i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody drugiej strony.

 

10.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy lub z nią związane strony będą starały się rozwiązań na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia między Stronami, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla lokalizacji nieruchomości która jest przedmiotem najmu.

 

10.6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

10.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – umowa ubezpieczenia Zarządcy od  odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku  z zarządzaniem nieruchomością

 

 

Zamów poradę prawną

Wyślij pytanie do bezpłatnej wyceny

       

Porada Prawna

      
Informacja prawna nie wymagająca analizy dokumentacji, udzielenie odpowiedzi na pytanie uzupełnione o poglądy orzecznictwa w zakresie dotyczącym gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego uwzględniająca poglądy doktryny oraz orzecznictwa.    
 

 Zamów opinię prawną

 Kompleksowa analiza prawna

   

Opinia prawna

  
Kompleksowa analiza prawna przedstawionego zagadnienia z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego uwzględniająca poglądy doktryny oraz orzecznictwa.      

 


Zamów dokument

Redagowanie projektów uchwał, umów

     

Zamów dokument

  
Sporządzenie dokumentów z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego, w szczególności redagowanie projektów umów, uchwał, pism procesowych, i innych pism oraz wniosków i oświadczeń.       

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl