15 lutego (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa najmu - aneks do umowy

Umowa najmu - aneks do umowy

zarządzanie najmem lokalu

 

Aneks nr 1  z dnia 30 grudnia  2016 roku

 

do umowy o zarządzanie najmem lokalu zawartej w dniu 12 kwietnia 2015 roku pomiędzy:

 

Janem Kowalskim, zamieszkałym w  Warszawie  przy ulicy Przykładowej  1/15 ,  50-950, seria i numer dowodu osobistego:  VVVV2222 ,– zwanym  dalej

„ZLECENIODAWCĄ”

 

a

 

Zenonem Nowakiem  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  ”Apartament Lux Zenon Nowak” z siedzibą w . Warszawie  przy ulicy , wpisaną w dniu 1 maja 2000  roku do Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny 898-00-00-00, numer regonu: 988888888 .- zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ”,

 

o treści następującej:

 

1. Strony zgodnie postanawiają zmienić punkt 3.1 w treści umowy w ten sposób, że określoną w nim następującą treść:

 

 

„3.1.Umowa zostaje zawarta na okres określony od dnia 12  kwietnia  2015 roku do dnia 31 grudnia  2016 roku.”

 

zastępuje się treścią:

 

 „ 3.1.    Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

 

 

2. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

 

 

3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

Zamów poradę prawną

Wyślij pytanie do bezpłatnej wyceny

       

Porada Prawna

      
Informacja prawna nie wymagająca analizy dokumentacji, udzielenie odpowiedzi na pytanie uzupełnione o poglądy orzecznictwa w zakresie dotyczącym gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego uwzględniająca poglądy doktryny oraz orzecznictwa.    
 

 Zamów opinię prawną

 Kompleksowa analiza prawna

   

Opinia prawna

  
Kompleksowa analiza prawna przedstawionego zagadnienia z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego uwzględniająca poglądy doktryny oraz orzecznictwa.      

 


Zamów dokument

Redagowanie projektów uchwał, umów

     

Zamów dokument

  
Sporządzenie dokumentów z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego, w szczególności redagowanie projektów umów, uchwał, pism procesowych, i innych pism oraz wniosków i oświadczeń.       

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl