19 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyWzór umowy najmu instytucjonalnego

Wzór umowy najmu instytucjonalnego

 

najem intytucjonalny

 

 

 

 

UMOWA NAJMU INSTYTUCJONALNEGO

 zawarta w dniu ................ r. w  ................. pomiędzy:

XXXX Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w ............ (00- 000), przy ul. XXXX, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..........w .................. Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS ................, o kapitale zakładowym wynoszącym ..............złotych, o numerze NIP...................,
reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………. (imię i nazwisko)

zamieszkałego w ………………………………………………………………………….. (adres)

PESEL ……………………………………….. (lub seria i numer dowodu osobistego)

 

zwaną dalej: Wynajmującym

a

………………………………………………………………………....…. (imię i nazwisko Najemcy)

zamieszkałego w ………………………………………………………………………….. (adres)

PESEL ……………………………………….. (lub seria i numer dowodu osobistego)

 

zwany dalej: Najemcą1.Przedmiot umowy.

1.1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr ... położonego w .................. przy ul. .................... ..............., o łącznej powierzchni ……. m², zwanego dalej Lokalem, dla którego Sąd Rejonowy w .......IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi  księgę wieczystą KW nr  ………………………….

1.2. Lokal składa się z  xxxxxxxxxxxxxx pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, (należy wskazać, jakie pomieszczenia wchodzą w skład lokalu) .
Do lokalu przynależą: komórka lokatorska (garaż, miejsce postojowe, itp.)  o powierzchni ……. m², położone w xxxxxxxxx,  oznaczone numerem ……...

1.3. Wynajmujący oświadcza, że lokal nie jest zamieszkały oraz jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy.

1.4. Wynajmujący oddaje Najemcy na warunkach wynikających z niniejszej umowy opisany powyżej lokal do używania w celach mieszkaniowych wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem. lokalu, Plan szczegółowy opis stanu technicznego, wykaz wyposażenia i dokumentacja zdjęciowa stanowią załącznik nr 1 (protokół zdawczo - odbiorczy lokalu).

1.5.
Najemca oświadcza, że niżej wymienione osoby będą mieszkać w Lokalu razem z nim:

…………………………. ………………................. .

1.6.  Podnajem Lokalu w całości albo w części osobom trzecim lub zamieszkiwanie w Lokalu osób trzecich jest zabronione. Najemca oświadcza, że będzie wykorzystywał Lokal wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich oraz osób, które będą z nim mieszkały, wymienionych w pkt. 1.5 niniejszej umowy.

1.7.  Najemca oświadcza, że w trakcie oględzin lokalu zapoznał się ze stanem Lokalu oraz jego wyposażeniem i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag.

 


2. Wydanie przedmiotu umowy.

2.1. Wydanie lokalu nastąpi w dniu przedłożenia przez Najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się  egzekucji i zobowiązaniu  się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie niniejszej umowy, o którym mowa w art. 19 f ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatora z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733, z późn. zm.) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

 


3.Czas trwania umowy.
3.1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ...........do dnia ..........................r.

 

 

4.Opłaty, kaucja zabezpieczająca.

4.1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości ………………….. (słownie: ……………) zł miesięcznie. Czynsz będzie płatny z góry w terminie do …………………….. każdego miesiąca.
4.2. Wynajmujący może podwyższyć wysokość czynszu, wypowiadając jego wysokość z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4.3. Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również koszty eksploatacji lokalu, w szczególności: gazu, energii cieplnej, elektrycznej, wywozu nieczystości, doprowadzania wody i odprowadzania ścieków oraz inne opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczące wynajmowanego lokalu i naliczane przez zarządcę. Opłaty te będą wnoszone przez Najemcę bezpośrednio na konto dostawców mediów, jak również Wspólnoty Mieszkaniowej. Najemca zobowiązuje się do terminowej ich zapłaty.
4.4. Dla zabezpieczenia należności z tytułu najmu przysługujących Wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu – Najemca wpłaca kaucję w wysokości ……………….. (słownie: ………………) zł, co Wynajmujący potwierdza.
4.5. Wynajmujący zwróci Najemcy wpłaconą kaucję w całości, w ciągu miesiąca od dnia od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności, o których mowa w pkt. 4.4 niniejszej umowy. W przypadku, gdyby w tym dniu przysługiwały Wynajmującemu roszczenia przeciwko Najemcy wynikające z niniejszej umowy, w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu, z niezapłaconych faktur czy rachunków za opłaty eksploatacyjne, Wynajmujący potrąci przysługujące mu roszczenia z kwoty kaucji.

 


5.Sposób korzystania z lokalu.

5.1. Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe.
5.2. Najemca, bez pisemnej zgody Wynajmującego, nie może dokonywać żadnych ulepszeń, adaptacji ani innych zmian w lokalu, w szczególności zmian trwałych. W przypadku dokonania zmian bez zgody Wynajmującego, Wynajmującemu przysługuje prawo żądania od Najemcy przywrócenia do stanu poprzedniego.
5.3. Najemca nie może podnajmować Lokalu ani oddawać go w użytkowanie osobom trzecim w jakiejkolwiek innej formie, w całości ani w części.
5.4. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić lokal Wynajmującemu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, uwzględniającym zużycie, wynikające z normalnej eksploatacji.
5.5. Najemcę obciążają wszelkie drobne bieżące naprawy zgodnie z art. 681 Kodeksu Cywilnego i obowiązek utrzymania nieruchomości w dobrym stanie, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Najemcę obciążać będą wszelkie zawinione przez niego szkody w nieruchomości.

 


6. Egzekucja obowiązku opuszczenia lokalu.
6.1. W razie  ustania stosunku najmu łączącego strony na podstawie niniejszej umowy, Najemca  opróżni i wyda Wynajmującemu  Lokal w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art.19 i ust.3 i oświadcza,  iż przyjmuje do wiadomości,  że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego jemu, ani osobom z nim zamieszkującym w tym Lokalu nie przysługuje.
6.2.  Najemca zobowiązuje się dostarczyć Wynajmującemu notarialnie poświadczone Oświadczenie Najemcy o poddaniu się egzekucji, najpóźniej do dnia……………….

 

7.Sposób komunikacji stron umowy.
7.1. Dane do korespondencji:
a) Wynajmujący: ………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………….., nr tel. : …………………………….
b) Najemca: ………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………….., nr tel: …………………………….

 


7.2. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować o zmianie danych wskazanych w pkt. 6.1.

 


8.Postanowienie końcowe
8.1.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
8.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu cywilnego.
8.3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

............................................................                                                                                  ………………………
                Wynajmujący                                                                                                      Najemca

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – protokół zdawczo – odbiorczy lokalu wraz ze spisem wyposażenia i  dokumentacją fotograficzną lokalu.

Załącznik nr 2  - oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu;

 

 

 Załącznik nr 1
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY LOKALU

W dniu ……………………….roku w lokalu mieszkalnym przy ul. ……………..stanowiącym przedmiot najmu zgodnie z umową najmu instytucjonalngo lokalu z dnia ………………………..roku stawili się:

………………………………….. jako Przekazujący

oraz

…………………………………….jako Przejmujący

Przekazujący oddaje w najem, a Przejmujący przejmuje w najem przedmiotowy Lokal, na dowód czego sporządzono niniejszy Protokół.

Strony potwierdzają ponadto, że: lokal wyposażony jest w przedmioty i meble, których spis znajduje się Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu.
Przejmujący zgłasza następujące uwagi do stanu wyposażenia lokalu:
Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, szczegółowo przedstawionym w dokumentacji fotograficznej stanowiącej Załącznik nr 2 niniejszego Protokołu.
Przejmujący zgłasza następujące uwagi do stanu technicznego lokalu:

…………………………………………………………………………………………

 5.Stany liczników na dzień podpisania protokołu:

- stan licznika energii elektrycznej numer: 

- stan licznika wody zimnej (ZW) numer:

- stan licznika wody ciepłej (CW) numer

- stan licznika centralnego ogrzewania (CO) numer:

6.Przekazujący wydaje Przejmującemu:
dwa komplety kluczy do zamków w lokalu, jeden pilot do bramy garażowej
7.Przekazujący informuje Przejmującego, iż numer kodu wejściowego do domofonu to:...
8.Inne ustalenia i potwierdzenia Stron:
Lista załączników:
załącznik nr 1 – Lista wyposażenia Lokalu.
załącznik nr 2 – Płyta DVD z dokumentacją zdjęciową przedstawiającą stan lokalu oraz jego wyposażenia

 

 


Podstawa prawna:


ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 z późn. zm.), tekst jednolity:

 

http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/57-akty-prawne-prawo-najem-ustawa-o-ochronie-praw-lokatorow-mieszkaniowym-zasobie-gminy

 

 

 

Zamów poradę prawną

Wyślij pytanie do bezpłatnej wyceny

       

Porada Prawna

      
Informacja prawna nie wymagająca analizy dokumentacji, udzielenie odpowiedzi na pytanie uzupełnione o poglądy orzecznictwa w zakresie dotyczącym gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego uwzględniająca poglądy doktryny oraz orzecznictwa.    
 

 Zamów opinię prawną

 Kompleksowa analiza prawna

   

Opinia prawna

  
Kompleksowa analiza prawna przedstawionego zagadnienia z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego uwzględniająca poglądy doktryny oraz orzecznictwa.      

 


Zamów dokument

Redagowanie projektów uchwał, umów

     

Zamów dokument

  
Sporządzenie dokumentów z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego, w szczególności redagowanie projektów umów, uchwał, pism procesowych, i innych pism oraz wniosków i oświadczeń.       

 

 

 

 

źródło:

http://www.prawo.eu/ekspert_radzi/19/wzory-umow-umowa-najmu-instytucjonalnego

 

 

 http://www.prawo.eu/

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl