19 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyWzór umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży mieszkania

Wzór umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży mieszkania

 umowa przedwstępna kupna nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

 

 

zawarta w dniu …………………roku w ...................... pomiędzy:

 

…………………, zamieszkałym …………..numer …..m………., synem……………., dowód osobisty seria i numer………………, nr PESEL: …………………….

                                     

dalej zwanym Sprzedającym,

 

a

 

……………….., córką………………., zamieszkałą w ……… przy ulicy …………..numer ……. m……, ……., dowód osobisty seria i numer……….., nr PESEL: …………….

 

…………………, synem ……………., zamieszkałym w …………. przy ulicy ………….nr………,m. …….  , dowód osobisty seria i numer:…………, nr PESEL: ……………………..

             

dalej zwanymi Kupującymi.

 

Umowa niniejsza została zawarta w obecności ……………zamieszkałej w …….., ………. numer ……..m…….., córki……………, dowód osobisty seria i numer………………., nr PESEL:……………………..,

 

§ 1

1.Sprzedający oświadcza, że w księdze wieczystej Kw nr ……….prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ………….. IV Wydział Ksiąg Wieczystych wpisany jest…………….., zamieszkały w ……….., …………… numer ……….. m……, syn ………., nr PESEL:………….., dowód osobisty seria i numer ……….. – jako właściciel stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr …….. położonego w …….. w budynku nr  przy ul. ………….. na …………. kondygnacji, składającego się z ……….pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o łącznej powierzchni …… m2 (……………..metrów kwadratowych). Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. 

 

Z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący …./….. (……………..) części w nieruchomości wspólnej.

 

2.Sprzedający oświadcza ponadto, że:

- stan prawny przedmiotowego lokalu zgodny jest z wyżej opisanym i do chwili obecnej nie uległ zmianie, lokal nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego, zwarcie niniejszej umowy nie naruszy praw osób trzecich, w tym wskutek zawarcia niniejszej umowy Sprzedający …………………………nie stanie się niewypłacalny wobec swoich wierzycieli,

- nie jest prowadzone żadne postępowanie, w tym sądowe, bądź administracyjne, w szczególności wywłaszczeniowe, reprywatyzacyjne, komunalizacyjne, bądź upadłościowe, układowe, naprawcze, egzekucyjne, zabezpieczające, które mogłoby dotyczyć przedmiot niniejszej umowy,

- w odniesieniu do przedmiotu umowy nie zapadło żadne rozstrzygnięcie, w tym sądowe lub administracyjne, które nie zostało wskazane w niniejszej umowie ,

- w odniesieniu do przedmiotu umowy nie występują żadne zaległości publicznoprawne,

- w odniesieniu do przedmiotu umowy nie zostały poczynione żadne nakłady przez osoby trzecie, których rozliczenie mogłoby obciążać Kupujących,

- nie zawierał żadnych umów dotyczących przedmiotowego lokalu, na mocy których osoba trzecia mogłaby wystąpić o uznanie niniejszej umowy za nieważną,

-  w mieszkaniu nie jest prowadzona ani zarejestrowana żadna działalność gospodarcza,

-  Sprzedający nie prowadzi działalności gospodarczej,

- własność przedmiotu niniejszej umowy nabył na podstawie umowy darowizny sporządzonej dnia …………. roku przez …………. notariusza w ……….za numerem Repertorium A ……….do swojego majątku osobistego pozostając w związku małżeńskim z…………., w związku z czym przedmiotowy lokal stanowi jego majątek osobisty, co obecna przy podpisaniu niniejszej umowy .......................potwierdza.

- dla lokalu mieszkalnego nr …… nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o której mowa w artykule 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r., poz. 1200).

 

§ 2

Kupujący oświadczają, że pozostają w związku małżeńskim, przy czym obowiązuje w nim ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

 

§ 3

1.Sprzedający …………….. zobowiązuje się sprzedać Kupującym ……….. małżonkom ……….nieruchomość określoną w § 1 niniejszej umowy w terminie do dnia …………….– wolną od jakichkolwiek praw i roszczeń osób trzecich za cenę  ……..zł. (………….. złotych).

2.Kupujący ………… małżonkowie …….. zobowiązują się powyższą nieruchomość za wskazaną cenę w wyżej wymienionym terminie kupić.

 

§ 4

1.Sprzedający potwierdza, że część ceny w kwocie ………zł. (……..złotych) została już przez Kupujących zapłacona gotówką w dniu podpisania niniejszej umowy, przy czym …………..oraz ………….małżonkowie ……….postanawiają, że powyższa kwota stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego.

2.…………..małżonkowie ……………oświadczają, że zapłata reszty ceny nastąpi w sposób następujący:

- ze środków własnych w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości kwotę ……….zł. (……………..złotych) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego, tj…………………….,

 

- ze środków uzyskanych z kredytu bankowego kwotę ……….zł. (………………..złotych) w terminie do ……….. dni od daty zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego, tj……………………………..

 

 

 

 § 5

1.Sprzedający zobowiązuje się wydać lokal mieszkalny nr …….. Kupującym w terminie do dnia ………….. roku w stanie niepogorszonym i zobowiązuje się regulować wszelkie opłaty eksploatacyjne powstałe do dnia wydania.

 

2.Sprzedający zobowiązuje się udostępnić lokal biegłemu rzeczoznawcy wskazanemu przez Kupujących celem sporządzenia wyceny, która zostanie przedłożona w banku udzielającemu kredytu na zakup przedmiotu umowy.

 

§ 6

Sprzedający oświadcza, że z dniem zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przysługujące mu wobec wspólnoty mieszkaniowej  roszczenia wynikające z rozliczenia na fundusz remontowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) przechodzą na Kupujących.

 

 § 7

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                      . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprzedający                                                                                                                     Kupujący

 

 ........................................

 Podpis małżonka Sprzedającego

 

 

 

 

Wzór niniejszej umowy dotyczy takiej sytuacji, gdy sprzedający pozostają w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność małżeńska,  ale przedmiot umowy – lokal stanowi majątek odrębny jednego z nich.

 

Kupujący pozostają w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność małżeńska.

 

 

 

 

                                                           

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl