5 grudnia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa najmu nieruchomości wspólnej

Umowa najmu nieruchomości wspólnej

Wzór umowy najmu nieruchomości wspólnej

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ...................................................................................................................  

 

 

 

UMOWA NAJMU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 

zawarta w dniu 10  stycznia 2007 roku w  Warszawie pomiędzy:

 

-Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Fikcyjnej  121 w  Warszawie reprezentowaną przez Zarząd w osobie Anny  Kowalskiej  w treści umowy ,,Wynajmującym",

 

a

 

- Państwem Teresą i Janem Nowakami  zamieszkałymi   we Warszawie  przy ul. Fikcyjnej 121/5 zwanymi w treści umowy ,, Najemcą", o następującej treści:

 

§ 1.

 

Wynajmujący oświadcza, że piwnice w budynku przy ul. Fikcyjnej  121 w Warszawie  stanowią nieruchomości wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

 

 

§ 2.

1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy oznaczone na szkicu sytuacyjnym pomieszczenie piwniczne o powierzchni 30,2 m2.

2. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

 

 

§ 3.

 

1.Czynsz najmu strony ustalają w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto) netto miesięcznie.

2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego z tytułu wynajmu - do kwoty netto określonej w ustępie poprzedzającym doliczony będzie podatek. 

3. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia 10-ego każdego miesiąca na konto funduszu remontowego.

4. W razie zwłoki w zapłacie przez Najemcę należnych od niego opłat Wynajmującemu służy prawo pobierania odsetek ustawowych.

 

 

§ 4.

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

 

§ 5.

 

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

 

§ 6.

 

1.Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu  wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.

2.Najemca odpowiada za wszelkie powstałe w czasie trwania umowy uszkodzenia przedmiotu umowy choćby powstały one z winy osób trzecich.

 

 

§ 7.

 

Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia dla każdej ze stron.

 

 

§ 8.

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

 

 

§ 9.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 10.

W przypadku sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny według miejsca położenia nieruchomości.

 

 

§ 11.

 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

            Wynajmujący                                                                     Najemca

 

.......................................                                              ...................................

 

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ...................................................................................................................  

 

 

Omówienie:

  • 1) wynajęcie nieruchomości wspólnej stanowi czynność przekraczającą zarząd zwykły nieruchomością, dlatego też do jej dokonania konieczna jest zgoda właścicieli lokali wyrażona w formie uchwały;
  • 2) do umowy najmu zastosownie mają przepisy art. 659 i nast. kodeksu cywilnego.

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#4 www.zarzadca.eu: piastowska 2015-03-09 19:08
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]Dalej prąd. Piwnica cwn. Instalacja elektryczna w piwnicy też wspólna . Nawet jak jest na 24 V , można wstawić prostowniki i korzystać nie narażając się na zarzut kradzieży. Chyba, że się przed zawarciem umowy najmu wszystkie kable instalacji wspólnej usunie z przedmiotu najmu ?
J.K.
Przecież we wzorze umowy jest § 5. Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

Dodatkowo mogą być dodane do umowy paragrafy mówiące, że instalacja elektryczna może być używana tylko do celów oświetleniowych , a w pomieszczeniach nie może być prowadzona działalność gospodarcza (w umowach na wynajem dodatkowych pomieszczeń piwnicznych w mojej WM mamy takie zapisy)
Cytuj
#3 Jacek 2015-03-09 12:22
Dalej prąd. Piwnica cwn. Instalacja elektryczna w piwnicy też wspólna . Nawet jak jest na 24 V , można wstawić prostowniki i korzystać nie narażając się na zarzut kradzieży. Chyba, że się przed zawarciem umowy najmu wszystkie kable instalacji wspólnej usunie z przedmiotu najmu ?
J.K.
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: citizen 2015-03-09 10:23
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]Mogę pytać ? 1. Adres Anny Kowalskiej .( adres zarządu do korespondencji tajny ?). 2. A prąd skąd ?
J.K.
To jest tylko ogólny wzór umowy i oczywiście powinien on być dostosowany do potrzeb konkretnej wspólnoty i konkretnego pomieszczenia wynajmowanego.
1. W podanym wzorze najemcy mieszkają w tym samym budynku, co osoba z zarządu i należy domniemywać, że jest znany najemcom adres pod którym mieszka osoba reprezentująca zarząd. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać w umowie adres do korespondencji

2. Najemca zna stan techniczny pomieszczenia i nie wnosi zastrzeżeń do tego stanu. Stan techniczny to też wyposażenie w media. Zapisy umowy przewidują dokonywanie zmian stanu technicznego
Cytuj
#1 Jacek 2015-03-09 09:47
Mogę pytać ? 1. Adres Anny Kowalskiej .( adres zarządu do korespondencji tajny ?). 2. A prąd skąd ?
J.K.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl