26 maja (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa na budowę internetowej sieci komputerowej w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej

Umowa na budowę internetowej sieci komputerowej w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej

 

Umowa na budowę internetowej sieci komputerowej w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................   

 

 

Umowa na budowę internetowej sieci komputerowej

 

 

zawarta w dniu .................................. w Poznaniu pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową "Słoneczny Dom" przy ul. Fikcyjnej 15,  61 - 950  Poznań

reprezentowaną przez :  Zarząd w osobach  Marianny Nowak i Jana Kowalskiego

 

- zwaną w treści umowy Zamawiającym,

 

a

 

firmą „Internet Instalator" z siedzibą przy ul. Głównej 17 w Poznaniu

reprezentowaną przez Aleksandera Kowalskiego

 

- zwaną w treści umowy  Wykonawcą.

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca stron mająca na celu budowę i eksploatację komputerowej sieci Internetowej, stanowiącej sieć telekomunikacyjną w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, zwanej dalej siecią Internetową, na terenach i obiektach Wspólnoty Mieszkaniowej „Słoneczny Dom" przy ul. Fikcyjnej 15 we Poznaniu. Usługa jest kierowana do użytkowników lokali mieszkalnych i usługowych zwanych dalej Użytkownikami.

 

 

§ 1

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.

 

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca jest uprawniony do zainstalowania, eksploatacji oraz modernizacji urządzeń telekomunikacyjnych służących do rozprowadzenia sygnału internetu.

 

3. Czynności związane z budową, eksploatacją i modernizacją sieci internetowej na terenie nieruchomości zostaną przeprowadzone na wyłączny koszt Wykonawcy.

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z udostępnionej infrastruktury budynków (piwnic, klatek schodowych oraz dachów) w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz do prowadzenia inwestycji przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności.

 

5. Podczas wykonywania przedmiotu umowy pracownicy Wykonawcy są obowiązani nosić ubrania robocze odpowiadające wymogom przepisów bezpieczeństwa i higienie pracy oraz zachowywać się kulturalnie w stosunku do najemców/właścicieli.

 

6. Wykonawca oświadcza, że instalacja sieci internetowej oraz jej dalsza eksploatacja nie będzie kolidować z innymi instalacjami (domofonową, telewizyjną, telefoniczną i elektryczną) i nie będzie zakłócać sygnałów, czy też utrudnianiać dostęp do tych instalacji, oraz nie spowoduje naruszenia przepisów o ochronie środowiska, p-poż, BHP oraz przepisów telekomunikacyjnych.

 

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji sieci Internetowej i podłączenia do niej wszystkich zainteresowanych użytkowników.

 

§ 2

1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa oświadcza, że jest właścicielem/użytkownikiem nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 15 w Poznaniu.

 

2. Zamawiający zapewni dostęp do infrastruktury technicznej budynków, pozwalający na wykonanie okablowania strukturalnego oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych dla mieszkańców nieruchomości.

 

3. Zamawiający gwarantuje dostęp na zasadach finansowych określonych w paragrafie §3, do energii elektrycznej w celu zasilenia urządzeń telekomunikacyjnych.

 

4. Zamawiający zapewnia współpracę w prowadzeniu kampanii promocyjnej sieci Internet wśród użytkowników lokali, których jest właścicielem lub administratorem. W tym celu upoważni przedstawiciela Wykonawcy do przeprowadzenia rozmów z użytkownikami lokali oraz udostępni tablice ogłoszeniowe.

 

§ 3

1. Wykonawca będzie płacił zryczałtowaną miesięczną opłatę za udostępnienie energii elektrycznej w wysokości określanej na podstawie odrębnych ustaleń określonych w załączniku nr 1.

 

2. Podstawą wyżej wymienionej opłaty będzie faktura wystawiona Wykonawcy przez Zamawiającego na koniec każdego kwartału.

 

§ 4

1. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód wynikających bezpośrednio z prac związanych z instalacją, eksploatacją, rozbudową, konserwacją, naprawą lub wymianą sieci, szkody te będą usunięte niezwłocznie przez Wykonawcę na jego własny koszt w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

 

2. Zgłoszenie szkód przez Zamawiającego powinno zostać przedstawione na piśmie. W przypadku nie usunięcia szkód w wyżej wymienionym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia we własnym zakresie na koszt firmy „Internet Instalator".

 

3. Przez szkody wynikające bezpośrednio z prac związanych z instalacją, eksploatacją, rozbudową, konserwacją, naprawą lub wymianą sieci strony rozumieją szkody pozostające w normalnym związku przyczynowo-skutkowym z tymi pracami.

 

§ 5

1. Eksploatacja urządzeń telekomunikacyjnych nie spowoduje ograniczeń lub utrudnień w korzystaniu przez mieszkańców nieruchomości, na której znajduje się sieć internetowa z mediów, tj. m.in. energii elektrycznej, wody, gazu.

 

2. Eksploatacja urządzeń telekomunikacyjnych nie wywoła negatywnego wpływu na funkcjonowanie (pracę) innych urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na terenie nieruchomości przed zainstalowaniem sieci.

 

§ 6

1. Wykonawca oświadcza że wszystkie umowy dotyczące nabywania usług Wykonawcy zawierane będą bezpośrednio pomiędzy Wykonawcę a Abonentem na zasadach określonych w „Regulaminie Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu".

 

2. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartych umów abonenckich pomiędzy Wykonawcą a mieszkańcami nieruchomości.

 

3. Na każdym etapie realizacji sieci internetowej, Wykonawca pozostaje jej właścicielem.

 

4. Abonament z chwilą zapłaty za wykonanie przyłącza staje się jego właścicielem. Jako przyłącze rozumie się odcinek sieci od punktu dystrybucji do komputera Abonenta wraz z gniazdem końcowym i sznurem abonenckim.

 

§ 7

1. W przypadku konieczności prowadzenia prac remontowych lub konserwacyjnych, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie z 30 dniowym wyprzedzeniem, tak aby Wykonawca mógł zapewnić nieprzerwane świadczenie swoich usług.

 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzania prac remontowych oraz konserwacyjnych w sposób nie utrudniający działalności prowadzonej przez Wykonawcę, chyba że utrudnienia tego nie da się uniknąć lub byłoby to związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami.

 

3. W przypadku uzyskania informacji o uszkodzeniu bądź manipulowaniu, całością lub częścią sieci telekomunikacyjnej na terenie nieruchomości przez osoby nieuprawnione, Zamawiający niezwłocznie przekaże tę informację firmie „Internet Instalator".

 

§ 8

1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia dla każdej ze stron.

2.Rozwiązanie umowy następuje zawsze z upływem ostatniego dnia miesiąca.

 

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 10

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane na piśmie, w formie aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

 

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

Zamawiający                                                                               Wykonawca

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................  

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl