22 października (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa quoad usum o sposobie korzystania z pomieszczeń piwnicznych stanowiących nieruchomość wspólną

Umowa quoad usum o sposobie korzystania z pomieszczeń piwnicznych stanowiących nieruchomość wspólną

 .............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................

 

 

 

 

 

Umowa quoad usum

o sposobie korzystania z pomieszczeń piwnicznych stanowiących nieruchomość wspólną

 

 

 

 

zawarta w dniu  1 stycznia 2009  roku pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową „Tęczowa" nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Ukrytej 1, dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr: 123456  - reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

Edmunda Nowaka - zam. w Krakowie przy ul. Ukrytej 1/ 10,

Jacka Ziętka - zam. w Krakowie przy ul. Ukrytej 1/19

 

- zwaną dalej „Wspólnotą Mieszkaniową"

a

Janem Kowalskim,  właścicielem lokalu nr 13 położonego w Krakowie przy ul. Ukrytej 1 - zwanym w treści umowy „Właścicielem lokalu",

 

 
została zawarta umowa o treści następującej:

 

§1

1.Wspólnota Mieszkaniowa oświadcza, że tworzy ją ogół właścicieli lokali położonych w nieruchomości przy ul. Ukrytej 1 w Krakowie, zgodnie ze stanem prawnym ujawnionym w KW nr 123456 oraz, że w dniu 1 grudnia 2008 roku została podjęta uchwała tych właścicieli wyrażająca zgodę na zmianę przeznaczenia nieruchomości wspólnej upoważniająca Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do zawierania umów z poszczególnymi właścicielami dotyczących sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej.

2.Właściciel lokalu oświadcza, że jest właścicielem lokalu nr 1 położonego w Krakowie przy ul. Ukrytej, dla którego Sąd Rejonowy w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr .......................... i z prawem tym związane  jest 0.4 udziału w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

§ 2

Wspólnota Mieszkaniowa oświadcza, że pomieszczenia piwniczne oznaczone na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy stanowią  nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.

 

Strony określają następujący sposób korzystania z opisanej wyżej nieruchomości wspólnej polegający na tym iż :
-Właściciel lokalu otrzymuje do wyłącznego korzystania pomieszczenie piwniczne  oznaczone nr „1 b" znajdujące się w części podziemnej budynku  o powierzchni 2 m2 x 3 m2.

-wszystkie remonty, naprawy i inne koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia piwnicznego  ponosi Właściciel lokalu i z tego tytułu zrzeka się roszczeń wobec Wspólnoty Mieszkaniowej o zwrot poczynionych nakładów.

- Właściciel lokalu jest uprawniony do samodzielnego dysponowania zajmowanym na podstawie tej umowy pomieszczeniem piwnicznym, w tym do jego wynajęcia lub użyczenia dowolnej osobie na warunkach przez siebie ustalonych, a środki uzyskane z tego tytułu stanowią jego wyłączny dochód.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku oraz kodeksu cywilnego.

 

§ 4

Strony zgodnie wnoszą ponadto o ujawnienie w księdze wieczystej KW nr ........... prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem ich współwłasności faktu umownego określenia przez współwłaścicieli sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie z treścią tej umowy.

 

§5

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

Załączniki:

Uchwała nr 8/2008 Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany sposobu przeznaczenia nieruchomości wspólnej.

Szkic sytuacyjny pomieszczeń piwnicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa                                                     Właściciel lokalu

 

 

 

 

 

 

 

 

W/w osoby w dniu dzisiejszym dokument ten własnoręcznie w mojej obecności podpisały

...............(notariusz)..........................

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Omówienie:

Właściciele lokali   mogą  w drodze umowy o sposobie korzystania (tzw. umowa   quoad usum) podzielić między sobą nieruchomość  wspólną do wyłącznego użytku.  Czynność ta nie wymaga żadnej szczególnej formy i  wiąże  następców prawnych  współwłaścicieli. 

W piśmiennictwie jednolity jest pogląd, że określenie sposobu korzystania prowadzi do zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej i  jako czynność przekraczająca zarządu nieruchomością wspólną wymaga:

- w przypadku małej wspólnoty - na zasadzie art. 199 kodeksu cywilnego - zgody wszystkich właścicieli lokali,

- w przypadku dużej wspólnoty - na zasadzie art. 22 ust. 3 pkt. 4 ustawy o własności lokali - uchwały właścicieli lokali.

 

W uchwale z dnia 19 czerwca 2007 r., III CZP 59/07, Biul. SN Nr 6/2007, Sąd Najwyższy orzekł, iż:

„określenie zasad korzystania przez właściciela lokalu z części wspólnych budynku w zakresie przekraczającym jego udział w nieruchomości wspólnej może nastąpić w drodze umowy zawartej przez niego ze wspólnotą mieszkaniową".

Strony, na podstawie art. 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece  z dnia 6 lipca 1982 roku mogą wnosić o ujawnienie sposobu  korzystania w księdze wieczystej, zyskuje on wówczas skuteczność względem praw nabytych po jego ustanowieniu. Nabywca nabywa swoje prawo z ograniczeniem wynikającym z treści wpisu. Dlatego też w sytuacji, gdy nowy współwłaściciel wstąpi w miejsce dotychczasowego, jest związany sposobem korzystania z nieruchomości wspólnej wynikającym z treści wpisu.

 

Do ujawnienia wpisu konieczna jest forma pisemna umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

You have no rights to post comments

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl