20 maja (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa quoad usum o sposobie korzystania z pomieszczeń piwnicznych stanowiących nieruchomość wspólną

Umowa quoad usum o sposobie korzystania z pomieszczeń piwnicznych stanowiących nieruchomość wspólną

 .............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................

 

 

 

 

 

Umowa quoad usum

o sposobie korzystania z pomieszczeń piwnicznych stanowiących nieruchomość wspólną

 

 

 

 

zawarta w dniu  1 stycznia 2009  roku pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową „Tęczowa" nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Ukrytej 1, dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr: 123456  - reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

Edmunda Nowaka - zam. w Krakowie przy ul. Ukrytej 1/ 10,

Jacka Ziętka - zam. w Krakowie przy ul. Ukrytej 1/19

 

- zwaną dalej „Wspólnotą Mieszkaniową"

a

Janem Kowalskim,  właścicielem lokalu nr 13 położonego w Krakowie przy ul. Ukrytej 1 - zwanym w treści umowy „Właścicielem lokalu",

 

 
została zawarta umowa o treści następującej:

 

§1

1.Wspólnota Mieszkaniowa oświadcza, że tworzy ją ogół właścicieli lokali położonych w nieruchomości przy ul. Ukrytej 1 w Krakowie, zgodnie ze stanem prawnym ujawnionym w KW nr 123456 oraz, że w dniu 1 grudnia 2008 roku została podjęta uchwała tych właścicieli wyrażająca zgodę na zmianę przeznaczenia nieruchomości wspólnej upoważniająca Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do zawierania umów z poszczególnymi właścicielami dotyczących sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej.

2.Właściciel lokalu oświadcza, że jest właścicielem lokalu nr 1 położonego w Krakowie przy ul. Ukrytej, dla którego Sąd Rejonowy w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr .......................... i z prawem tym związane  jest 0.4 udziału w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

§ 2

Wspólnota Mieszkaniowa oświadcza, że pomieszczenia piwniczne oznaczone na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy stanowią  nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.

 

Strony określają następujący sposób korzystania z opisanej wyżej nieruchomości wspólnej polegający na tym iż :
-Właściciel lokalu otrzymuje do wyłącznego korzystania pomieszczenie piwniczne  oznaczone nr „1 b" znajdujące się w części podziemnej budynku  o powierzchni 2 m2 x 3 m2.

-wszystkie remonty, naprawy i inne koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia piwnicznego  ponosi Właściciel lokalu i z tego tytułu zrzeka się roszczeń wobec Wspólnoty Mieszkaniowej o zwrot poczynionych nakładów.

- Właściciel lokalu jest uprawniony do samodzielnego dysponowania zajmowanym na podstawie tej umowy pomieszczeniem piwnicznym, w tym do jego wynajęcia lub użyczenia dowolnej osobie na warunkach przez siebie ustalonych, a środki uzyskane z tego tytułu stanowią jego wyłączny dochód.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku oraz kodeksu cywilnego.

 

§ 4

Strony zgodnie wnoszą ponadto o ujawnienie w księdze wieczystej KW nr ........... prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem ich współwłasności faktu umownego określenia przez współwłaścicieli sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie z treścią tej umowy.

 

§5

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

Załączniki:

Uchwała nr 8/2008 Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany sposobu przeznaczenia nieruchomości wspólnej.

Szkic sytuacyjny pomieszczeń piwnicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa                                                     Właściciel lokalu

 

 

 

 

 

 

 

 

W/w osoby w dniu dzisiejszym dokument ten własnoręcznie w mojej obecności podpisały

...............(notariusz)..........................

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Omówienie:

Właściciele lokali   mogą  w drodze umowy o sposobie korzystania (tzw. umowa   quoad usum) podzielić między sobą nieruchomość  wspólną do wyłącznego użytku.  Czynność ta nie wymaga żadnej szczególnej formy i  wiąże  następców prawnych  współwłaścicieli. 

W piśmiennictwie jednolity jest pogląd, że określenie sposobu korzystania prowadzi do zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej i  jako czynność przekraczająca zarządu nieruchomością wspólną wymaga:

- w przypadku małej wspólnoty - na zasadzie art. 199 kodeksu cywilnego - zgody wszystkich właścicieli lokali,

- w przypadku dużej wspólnoty - na zasadzie art. 22 ust. 3 pkt. 4 ustawy o własności lokali - uchwały właścicieli lokali.

 

W uchwale z dnia 19 czerwca 2007 r., III CZP 59/07, Biul. SN Nr 6/2007, Sąd Najwyższy orzekł, iż:

„określenie zasad korzystania przez właściciela lokalu z części wspólnych budynku w zakresie przekraczającym jego udział w nieruchomości wspólnej może nastąpić w drodze umowy zawartej przez niego ze wspólnotą mieszkaniową".

Strony, na podstawie art. 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece  z dnia 6 lipca 1982 roku mogą wnosić o ujawnienie sposobu  korzystania w księdze wieczystej, zyskuje on wówczas skuteczność względem praw nabytych po jego ustanowieniu. Nabywca nabywa swoje prawo z ograniczeniem wynikającym z treści wpisu. Dlatego też w sytuacji, gdy nowy współwłaściciel wstąpi w miejsce dotychczasowego, jest związany sposobem korzystania z nieruchomości wspólnej wynikającym z treści wpisu.

 

Do ujawnienia wpisu konieczna jest forma pisemna umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl