15 listopada (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa o przeglądy 5-letnie ogólnobudowlane

Umowa o przeglądy 5-letnie ogólnobudowlane

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................  

 

 

Umowa o przeglądy 5-letnie ogólnobudowlane

Nr .............

 

 

zawarta w dniu ..........................  w Krakowie pomiędzy Wspolnotą Mieszkaniową ........................................................ przy ulicy ............................................................... NIP ..............................   reprezentowaną przez:

 

..............................................................................................................................

 

............................................................................................................................

 

zwaną dalej Zamawiającym

 

a

...........................................................................................................................

 

...........................................................................................................................

 

reprezentowaną przez: ..........................................................................................................................

 

zwany dalej Wykonawcą.

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w dniu ............... została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie okresowej kontroli nieruchomości budynkowej będącej własnością Zamawiającego, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu i jego otoczenia.

 

§ 2

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi określone w § 1 w zakresie zgodnym z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami)

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości .................................... zł brutto (słownie:............................... )  wyliczone wg wzoru:

ilość lokali ............x...... zł. za jeden lokal    =...............zł netto, plus podatek VAT (22%)

3. Rozliczenie nastąpi na podstawie przyjętych przez Zamawiającego protokołów  przeglądu stanu technicznego lokali, części wspólnych i tabel zużycia elementów obiektu        

            

§ 3

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

 

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wyposażyć pracowników, którzy będą przeprowadzać okresową kontrolę budynku, w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika oraz nazwą firmy Wykonawcy.

2. Wykonawca zawiadomi mieszkańców budynku o terminie realizacji przedmiotu umowy.

3. Jeżeli podczas realizacji przedmiotu umowy pracownicy Wykonawcy stwierdzą, że stan budynku stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

4. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie ustalonym w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

 

§ 5

Rozliczenia wykonanych usług Wykonawca winien dokonywać w terminie 14 dni od potwierdzenia odbioru protokołu przez Zamawiającego. Odpłatność za wykonywaną usługę będzie dokonana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

 

§ 6

Podstawą dokonania zapłaty za wykonane roboty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, do której dołączone będą następujące załączniki:

  • 1) protokół przeglądu w częściach wspólnych budynku,
  • 2) protokoły z przeglądów w lokalach z pisemnym poświadczeniem przez użytkowników lokali dokonanego przeglądu,
  • 3) wykaz lokali, w których przegląd nie został dokonany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Ustala się, iż w przypadku dwukrotnego, potwierdzonego przez lokatora budynku, nie uzyskania dostępu do lokalu, umowa uznana zostaje za wykonaną.

 

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania usług.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za nieuzasadnione opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za kontrolę danego obiektu (harmonogram kontroli).

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

    - za opóźnienie w rozliczeniu wykonanych i odebranych robót objętych danym zleceniem za każdy dzień opóźnienia 0,5 % wynagrodzenia za kontrolę danego budynku.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wykonawca :

  • - nie realizuje przedmiotu umowy,
  • - wykonuje prace bez przestrzegania przepisów bhp, ppoż.,
  • - nie zachowuje należytego porządku i narusza zasady współżycia społecznego,
  • - nie wykonuje prac w ustalonych terminach.

 

§ 8

Wszystkie dokumenty mające znaczenie dla prowadzenia i odbioru prac Wykonawca będzie przesyłać lub dostarczać do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

 

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług kompleksowo z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego i innych obowiązujących norm prawnych.

2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów regulaminu porządku domowego na terenie   budowy.

3. Za naruszenie przepisów PPOŻ. i BHP Wykonawca odpowiada w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach.

4. Zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy powinni zachowywać się kulturalnie w stosunku do mieszkańców. Niedopuszczalne jest zwłaszcza wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwym oraz realizowanie w czasie prac zleconych przez Zamawiającego innych robót na rzecz użytkowników lokali.

 

§ 10

  • 1. Strony zawierają umowę na czas określony: od dnia ................. do dn.......................
  • 2. Dopuszcza się tygodniowy okres wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron.
  • 3. Dopuszcza się przedłużenie terminu umowy w formie aneksu w przypadku braku możliwości sprawdzenia wszystkich dostępnych mieszkań

 

§ 11

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności i skuteczności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i właściwe przepisy wykonawcze.

 

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający.

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#6 www.zarzadca.eu: Zarządca 2015-01-29 08:30
[cite] kondzio713:[/ci te]a czy mozna w wm zrezygnowac z takich przegladow ??

Nie można, to ustawowy obowiązek właściciela/zar ządcy budynku:


A rt. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późn. zm.) nakłada na zarządcę lub właściciela obiektu m.in. obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Wi ęcej na ten temat w artykule: Przeglądy okresowe instalacji elektrycznej na stronie czasopisma Zarzadca Portal Informacyjny:

http://www.zarzadca.pl/pytania-i-odpowiedzi/76-techniczne/2061-przeglady-okresowe-instalacji-elektrycznej
Cytuj
#5 www.zarzadca.eu: kondzio713 2015-01-28 23:06
a czy mozna w wm zrezygnowac z takich przegladow ??
Cytuj
#4 Janina 2014-11-12 13:23
umowa ok
Cytuj
#3 www.zarzadca.eu: czajnik5 2013-04-11 21:50
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]czy stan drzwi -też jest sprawdzany
W linku poniżej znajdziesz wpis o kontrolach - również o kontroli 5-letniej i jej zakresie.

Po zdrawiam.
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: KubaP 2013-04-11 10:08
Stan całej nieruchomości , nawet czy na klatce schodowej są odklejone kafelki lub ich jednostkowy brak .
Uprawniona osoba ma dokonać oceny zużycia nieruchomości . Taka opina z przeglądu jest podstawą do tworzenia planów remontów części wspólnych.

Z tej wiedzy tylko nieliczne WM korzystają , bo one wiedzą lepiej co im potrzeba/ dolega .... do czasu tragedii lub katastrofy budowlanej .... ale to już inna seria bajek ....
Cytuj
#1 Krystyna 2013-04-11 00:55
czy stan drzwi -też jest sprawdzany
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl